ویژگی های باشگاه سلامت نوجوانان گل های بهشتی

دلایلی که باید باشگاه سلامت نوجوانان (دختر) گل‌های بهشتی را برگزید.

 1. نظارت

  این مرکز تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی البرز است.

 2. ٪۱۰۰ رایگان

  تمامی خدمات ارائه شده در این مرکز رایگان می‌باشد.

 3. خدمات متفاوت

  در این مرکز افراد تعلیم دیده و دارای صلاحیت خدمات آموزشی مشاوره ، پیشگیری ، مزاقبت و حمایت را به نوجوانان با در نظر گرفتن گروه های سنی ارائه میدهند.

 4. نیازسنجی

  این مرکز با توجه به نیازها و خصوصیات نوجوانان تاسیس شده است.

 5. اهداف

  هدف از تاسیس این مرکز افزایش مهارت ، دانش و آگاهی ، توانمندسازی و استعدادیابی ، آموزش و افزایش تاب آوری نوجوانان است.